தொடர்புக்கு

Contact

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
சாலைப் போக்குவரத்து நிறுவன வளாகம்
40,100 அடி சாலை,
தரமணி, சென்னை 600113, இந்தியா.
Central Institute Classical Tamil
Institute of Road Transport Campus,
40, 100 feet Road,
Taramani, Chennai 600 113, India.
தொலைபேசி

இயக்குநர் :+91-44- 22540124
அலுவலகம் :+91-44-22540125(நிர்வாகம்)
தொலை நகல் :+91 - 44 - 22540125
மின்னஞ்சல்:ctol@cict.in

வரைபடம்

1